Apple543 AirPods

AirPods

我要註冊 會員登入

刊登買賣前,請先登入 Apple543

AirPods

  平均:
 • 4,495
銷售品項 所在地 價格 日期
AirPods  (保固中) 30 嘉義 3500 2017-09-21
AirPods  (全新未拆) 90 高雄 5490 2017-07-20

AirPods

  平均:
 • 3,283
收購品項 交易方式 價格 日期
AirPods  (保固中) 台南 (交易方式不限、面交、換機、貨到付款) 4000 2017-09-13
AirPods  (保固中) 地區不限 (交易方式不限、郵寄) 3500 2017-08-06
AirPods  (保固不限) 地區不限 (交易方式不限) 3000 2017-08-01
AirPods  (保固不限) 地區不限 (交易方式不限) 3200 2017-07-03
AirPods  (保固不限) 地區不限 (交易方式不限) 3000 2017-04-21
AirPods  (保固中) 台中 (面交) 3000 2017-04-21