Apple543 iMac 27

iMac 27

最後更新:2011-05-03

已經更新 --- 天。 【已停產】

我要註冊 會員登入

刊登買賣前,請先登入 Apple543

Late 2009

  2.66GHz:
 • 25,000
  2.8GHz:
 • 數據不足
  3.06GHz:
 • 19,900
  3.33GHz:
 • 數據不足

Mid 2010

  2.8GHz:
 • 數據不足
  2.93GHz:
 • 數據不足
  3.2GHz:
 • 21,950
  3.6GHz:
 • 數據不足

Mid 2011

  2.7GHz:
 • 數據不足
  3.1GHz:
 • 29,667
  3.4GHz:
 • 42,333
銷售品項 所在地 價格 日期
iMac 27 1TB HD 4GB RAM - 3.1GHz Mid 2011 (已過保) 11 新北 24000 2017-12-08
iMac 27 1TB HD 8GB RAM - 3.2GHz Mid 2010 (已過保) 51 台中 18900 2017-11-28
iMac 27 1TB HD 8GB RAM - 3.06GHz Late 2009 (已過保) 50 台中 14900 2017-11-28
iMac 27 1TB HD 8GB RAM - 2.66GHz Late 2009 (已過保) 34 台北 25000 2017-11-23
iMac 27  3.06GHz Late 2009 (已過保) 59 台北 24900 2017-10-08
iMac 27  3.4GHz Mid 2011 (已過保) 45 新北 35000 2017-10-02
iMac 27  2.66GHz Late 2009 (已過保) 69 台北 25000 2017-08-16
iMac 27  3.4GHz Mid 2011 (已過保) 66 桃園 40000 2017-07-05
iMac 27  3.1GHz Mid 2011 (已過保) 176 台中 35000 2017-05-16
iMac 27  3.2GHz Mid 2010 (已過保) 197 台北 25000 2017-05-06
iMac 27  3.4GHz Mid 2011 (已過保) 125 台北 52000 2017-03-28
iMac 27  3.1GHz Mid 2011 (已過保) 228 台北 30000 2017-03-22

Late 2009

  2.66GHz:
 • 數據不足
  2.8GHz:
 • 數據不足
  3.06GHz:
 • 數據不足
  3.33GHz:
 • 數據不足

Mid 2010

  2.8GHz:
 • 數據不足
  2.93GHz:
 • 數據不足
  3.2GHz:
 • 數據不足
  3.6GHz:
 • 數據不足

Mid 2011

  2.7GHz:
 • 數據不足
  3.1GHz:
 • 數據不足
  3.4GHz:
 • 數據不足
收購品項 交易方式 價格 日期