Apple543 iMac 21

iMac 21

最後更新:2011-05-03

已經更新 --- 天。 【已停產】

我要註冊 會員登入

刊登買賣前,請先登入 Apple543

Late 2009

  3.06GHz:
 • 13,000
  3.33GHz:
 • 數據不足

Mid 2010

  3.06GHz:
 • 15,800
  3.2GHz:
 • 數據不足
  3.6GHz:
 • 數據不足

Mid 2011

  2.5GHz:
 • 19,167
  2.7GHz:
 • 16,500
  2.8GHz:
 • 數據不足

Late 2011

  3.1GHz:
 • 數據不足
銷售品項 所在地 價格 日期
iMac 21 1TB HD 8GB RAM - 2.7GHz Mid 2011 (已過保) 10 新北 15000 2017-12-17
iMac 21 500GB HD 8GB RAM - 3.06GHz Mid 2010 (已過保) 24 台中 13900 2017-11-28
iMac 21 500GB HD 4GB RAM - 3.06GHz Late 2009 (已過保) 32 台北 13000 2017-11-23
iMac 21 500GB HD 4GB RAM - 2.7GHz Mid 2011 (已過保) 24 台北 18000 2017-11-23
iMac 21  2.5GHz Mid 2011 (已過保) 46 台中 10000 2017-11-11
iMac 21  2.5GHz Mid 2011 (已過保) 78 台中 17500 2017-09-15
iMac 21  3.06GHz Mid 2010 (已過保) 59 新北 15999 2017-06-26
iMac 21  3.06GHz Mid 2010 (已過保) 71 台北 17500 2017-05-08
iMac 21  3.06GHz Late 2009 (已過保) 77 台北 13000 2017-05-06
iMac 21  2.5GHz Mid 2011 (已過保) 113 屏東 30000 2017-03-14

Late 2009

  3.06GHz:
 • 數據不足
  3.33GHz:
 • 數據不足

Mid 2010

  3.06GHz:
 • 數據不足
  3.2GHz:
 • 數據不足
  3.6GHz:
 • 數據不足

Mid 2011

  2.5GHz:
 • 數據不足
  2.7GHz:
 • 數據不足
  2.8GHz:
 • 數據不足

Late 2011

  3.1GHz:
 • 數據不足
收購品項 交易方式 價格 日期
iMac 21 500GB HD 4GB RAM - 2.5GHz Late 2011 (保固不限) 地區不限 (面交) 12000 2017-11-28