Apple543 iMac 27

iMac 27

最後更新:2013-10-22

已經更新 --- 天。 【已停產】

我要註冊 會員登入

刊登買賣前,請先登入 Apple543

Late 2012

  2.9GHz:
 • 39,333
  3.2GHz:
 • 40,000
  3.4GHz:
 • 數據不足

Late 2013

  3.2GHz:
 • 49,667
  3.4GHz:
 • 數據不足
  3.5GHz:
 • 55,000
銷售品項 所在地 價格 日期
iMac 27  3.5GHz Late 2013 (已過保) 45 台北 55000 2017-04-16
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (已過保) 31 台北 35000 2017-04-10
iMac 27  2.9GHz Late 2012 (已過保) 51 台北 40000 2017-03-16
iMac 27  2.9GHz Late 2012 (已過保) 109 台北 38000 2017-03-13
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (已過保) 141 台北 40000 2017-02-03
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (保固中) 157 台北 46000 2017-01-25
iMac 27  2.9GHz Late 2012 (已過保) 142 新北 40000 2016-12-17
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (已過保) 98 新北 44999 2016-12-15
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (已過保) 167 台北 45000 2016-12-10
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (保固中) 244 新竹 58000 2016-11-10

Late 2012

  2.9GHz:
 • 數據不足
  3.2GHz:
 • 數據不足
  3.4GHz:
 • 數據不足

Late 2013

  3.2GHz:
 • 30,000
  3.4GHz:
 • 數據不足
  3.5GHz:
 • 數據不足
收購品項 交易方式 價格 日期
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (保固不限) 地區不限 (交易方式不限) 30000 2016-12-20