Apple543 iMac 27

iMac 27

最後更新:2013-10-22

已經更新 --- 天。 【已停產】

我要註冊 會員登入

刊登買賣前,請先登入 Apple543

Late 2012

  2.9GHz:
 • 40,000
  3.2GHz:
 • 42,500
  3.4GHz:
 • 數據不足

Late 2013

  3.2GHz:
 • 50,250
  3.4GHz:
 • 數據不足
  3.5GHz:
 • 數據不足
銷售品項 所在地 價格 日期
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (已過保) 29 新北 52000 2017-02-19
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (已過保) 69 台北 40000 2017-02-03
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (保固中) 79 台北 46000 2017-01-25
iMac 27  2.9GHz Late 2012 (已過保) 99 新北 40000 2016-12-17
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (已過保) 72 新北 44999 2016-12-15
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (已過保) 116 台北 45000 2016-12-10
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (保固中) 185 新竹 58000 2016-11-10

Late 2012

  2.9GHz:
 • 數據不足
  3.2GHz:
 • 數據不足
  3.4GHz:
 • 數據不足

Late 2013

  3.2GHz:
 • 30,000
  3.4GHz:
 • 數據不足
  3.5GHz:
 • 數據不足
收購品項 交易方式 價格 日期
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (保固不限) 地區不限 (交易方式不限) 30000 2016-12-20