Apple543 iMac 27

iMac 27

最後更新:2013-10-22

已經更新 --- 天。 【已停產】

我要註冊 會員登入

刊登買賣前,請先登入 Apple543

Late 2012

  2.9GHz:
 • 39,333
  3.2GHz:
 • 38,000
  3.4GHz:
 • 數據不足

Late 2013

  3.2GHz:
 • 46,429
  3.4GHz:
 • 數據不足
  3.5GHz:
 • 48,000
銷售品項 所在地 價格 日期
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (保固中) 21 台北 35000 2017-06-10
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (保固中) 22 台北 39000 2017-06-08
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (保固中) 20 台北 42000 2017-06-07
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (已過保) 22 新北 38000 2017-06-06
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (保固中) 29 台北 45000 2017-06-06
iMac 27  3.5GHz Late 2013 (已過保) 38 台北 48000 2017-06-05
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (已過保) 26 台北 36000 2017-06-03
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (全新未拆) 26 台北 57000 2017-05-23
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (已過保) 121 新北 20000 2017-05-15
iMac 27  2.9GHz Late 2013 (已過保) 81 台北 25000 2017-05-12
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (已過保) 36 新竹 45000 2017-05-01
iMac 27  2.9GHz Late 2012 (已過保) 68 台北 40000 2017-03-16
iMac 27  2.9GHz Late 2012 (已過保) 152 台北 38000 2017-03-13
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (已過保) 181 台北 40000 2017-02-03
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (保固中) 212 台北 46000 2017-01-25
iMac 27  2.9GHz Late 2012 (已過保) 177 新北 40000 2016-12-17
iMac 27  3.2GHz Late 2012 (已過保) 119 新北 44999 2016-12-15
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (已過保) 194 台北 45000 2016-12-10
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (保固中) 279 新竹 58000 2016-11-10

Late 2012

  2.9GHz:
 • 數據不足
  3.2GHz:
 • 數據不足
  3.4GHz:
 • 數據不足

Late 2013

  3.2GHz:
 • 30,000
  3.4GHz:
 • 數據不足
  3.5GHz:
 • 數據不足
收購品項 交易方式 價格 日期
iMac 27  3.2GHz Late 2013 (保固不限) 地區不限 (交易方式不限) 30000 2016-12-20