Apple543 MacBook

MacBook

最後更新:2017-06-06

已經更新 --- 天。

我要註冊 會員登入

刊登買賣前,請先登入 Apple543

Early 2015

  1.1GHz:
 • 33,064
  1.2GHz:
 • 35,520
  1.3GHz:
 • 27,750

Early 2016

  1.1GHz:
 • 34,383
  1.2GHz:
 • 25,000
  1.3GHz:
 • 43,500

Mid 2017

  1.2GHz:
 • 39,800
  1.3GHz:
 • 數據不足
  1.4GHz:
 • 數據不足
銷售品項 所在地 價格 日期
MacBook  1.2GHz 玫瑰金 Early 2016 (已過保) 45 嘉義 25000 2017-10-16
MacBook  1.1GHz 太空灰 Early 2015 (已過保) 14 新北 32000 2017-10-13
MacBook  1.2GHz 玫瑰金 Mid 2017 (全新未拆) 32 台北 39800 2017-10-06
MacBook  1.1GHz 玫瑰金 Early 2016 (已過保) 20 台北 37000 2017-10-02
MacBook  1.1GHz 太空灰 Early 2015 (保固中) 47 台北 36800 2017-09-20
MacBook  1.1GHz 太空灰 Early 2016 (保固中) 263 台北 33500 2017-09-11
MacBook  1.2GHz 太空灰 Early 2015 (已過保) 60 台北 33600 2017-09-01
MacBook  1.1GHz 玫瑰金 Early 2016 (保固中) 85 新北 34000 2017-08-31
MacBook  1.1GHz 銀色 Early 2016 (保固中) 65 台北 32000 2017-08-19
MacBook  1.1GHz 金色 Early 2015 (全新良品) 228 台北 30000 2017-07-15
MacBook  1.1GHz 玫瑰金 Early 2016 (全新良品) 317 台北 32000 2017-07-15
MacBook  1.3GHz 金色 Early 2015 (已過保) 162 桃園 33000 2017-07-12
MacBook  1.1GHz 金色 Early 2015 (已過保) 55 台中 36000 2017-06-25
MacBook  1.1GHz 金色 Early 2016 (保固中) 685 台北 27000 2017-06-16
MacBook  1.1GHz 玫瑰金 Early 2016 (保固中) 162 台中 36000 2017-06-14
MacBook  1.1GHz 金色 Early 2015 (已過保) 125 台北 28400 2017-06-10
MacBook  1.1GHz 金色 Early 2015 (保固中) 150 新北 32500 2017-05-20
MacBook  1.1GHz 玫瑰金 Early 2016 (保固中) 110 台北 36000 2017-05-19
MacBook  1.1GHz 金色 Early 2015 (保固中) 147 台中 34000 2017-05-15
MacBook  1.1GHz 銀色 Early 2016 (保固中) 191 台北 33000 2017-04-22
MacBook  1.1GHz 銀色 Early 2016 (保固中) 84 台北 34900 2017-04-20
MacBook  1.1GHz 金色 Early 2016 (保固中) 114 花蓮 35000 2017-03-31
MacBook  1.3GHz 金色 Early 2015 (已過保) 205 台北 35000 2017-03-11
MacBook  1.3GHz 金色 Early 2016 (保固中) 281 台南 43500 2017-03-06
MacBook  1.1GHz 銀色 Early 2016 (全新未拆) 409 台北 34000 2017-03-02
MacBook  1.1GHz 銀色 Early 2015 (已過保) 190 新竹 30000 2017-02-28
MacBook  1.1GHz 太空灰 Early 2016 (保固中) 324 台北 33000 2017-02-20
MacBook  1.2GHz 金色 Early 2015 (已過保) 151 台北 32000 2017-02-09
MacBook  1.1GHz 太空灰 Early 2016 (保固中) 234 台北 34000 2017-02-07
MacBook  1.1GHz 金色 Early 2015 (已過保) 221 台中 32000 2017-01-26
MacBook  1.2GHz 太空灰 Early 2015 (保固中) 128 台北 38000 2017-01-25
MacBook  1.1GHz 銀色 Early 2016 (全新未拆) 264 台北 36500 2016-12-29
MacBook  1.3GHz 太空灰 Early 2015 (已過保) 261 台北 35000 2016-12-28
MacBook  1.1GHz 玫瑰金 Early 2016 (全新未拆) 404 台北 37000 2016-12-26
MacBook  1.2GHz 太空灰 Early 2015 (已過保) 327 台北 32000 2016-12-24
MacBook  1.3GHz 銀色 Early 2015 (已過保) 2552 台北 8000 2016-11-28
MacBook  1.1GHz 玫瑰金 Early 2016 (保固中) 477 新北 35000 2016-11-19
MacBook  1.2GHz 金色 Early 2015 (保固中) 251 新竹 42000 2016-10-31
MacBook  1.1GHz 銀色 Early 2015 (已過保) 303 台中 36000 2016-10-30
MacBook  1.1GHz 金色 Early 2016 (全新未拆) 405 新北 39000 2016-10-30
MacBook  1.1GHz 玫瑰金 Early 2015 (保固中) 419 新竹 36000 2016-10-29

Early 2015

  1.1GHz:
 • 20,000
  1.2GHz:
 • 30,000
  1.3GHz:
 • 17,750

Early 2016

  1.1GHz:
 • 33,407
  1.2GHz:
 • 數據不足
  1.3GHz:
 • 25,000

Mid 2017

  1.2GHz:
 • 數據不足
  1.3GHz:
 • 數據不足
  1.4GHz:
 • 26,500
收購品項 交易方式 價格 日期
MacBook  1.3GHz 顏色不限 Early 2015 (保固不限) 地區不限 (交易方式不限) 20000 2017-10-03
MacBook  1.3GHz 顏色不限 Early 2015 (保固不限) 台北 (交易方式不限) 30000 2017-10-01
MacBook  1.4GHz 金色 Mid 2017 (保固中) 台北 (面交、貨到付款) 23000 2017-07-12
MacBook  1.2GHz 銀色 Early 2015 (保固中) 地區不限 (交易方式不限) 35000 2017-06-09
MacBook  1.4GHz 顏色不限 Mid 2017 (保固中) 地區不限 (交易方式不限) 30000 2017-06-07
MacBook  1.4GHz 顏色不限 Early 2016 (保固中) 地區不限 (交易方式不限) 30000 2017-06-07
MacBook  1.4GHz 顏色不限 Early 2016 (保固不限) 台北 (交易方式不限) 15000 2017-06-06
MacBook  1.3GHz 顏色不限 Early 2016 (保固中) 地區不限 (交易方式不限) 40000 2017-05-18
MacBook  1.3GHz 顏色不限 Early 2015 (保固不限) 地區不限 (交易方式不限) 13000 2017-04-18
MacBook  1.2GHz 太空灰 Early 2015 (保固不限) 地區不限 (交易方式不限) 20000 2017-04-18
MacBook  1.1GHz 玫瑰金 Early 2016 (全新良品) 高雄 (面交) 35222 2017-03-20
MacBook  1.1GHz 玫瑰金 Early 2016 (全新良品) 高雄 (面交) 30000 2017-03-20
MacBook  1.3GHz 銀色 Early 2015 (已過保) 地區不限 (交易方式不限) 8000 2017-03-15
MacBook  1.1GHz 顏色不限 Early 2015 (保固不限) 地區不限 (交易方式不限) 20000 2017-03-15
MacBook  1.1GHz 顏色不限 Early 2016 (保固中) 台北 (交易方式不限) 35000 2016-12-30
MacBook  1.2GHz 顏色不限 Early 2015 (保固不限) 地區不限 (交易方式不限) 35000 2016-12-20
MacBook  1.3GHz 顏色不限 Early 2016 (全新未拆) 地區不限 (交易方式不限、貨到付款) 10000 2016-12-03